top of page

Kunstforeningens vedtægter

Kunstforeningen Nexus

 

Vedtægter

§ 1 Foreningens navn og hjemsted

Foreningens navn er Kunstforeningen Nexus. Foreningens hjemsted er Tinglev, Aabenraa Kommune.

 

§ 2 Foreningens formål

At fremme og udbrede interessen for kunst. Dette sker bl.a. ved at bestyrelsen for Kunstforeningen Nexus årligt indkøber en række kunstværker fra Nexus Kunstcenters løbende udstillinger og/eller fra den permanente samling eller fra andre gallerier eller kunstnere. De indkøbte værker fordeles ved udlodning til medlemmerne på den årlige generalforsamling.

 

§ 3 Medlemskab

Enkeltpersoner, husstande, virksomheder, institutioner og foreninger kan være medlem af Kunstforeningen Nexus. Evt. udmeldelse skal ske skriftligt til formanden. Medlemskab ophører, hvis ikke det årlige kontingent er indbetalt senest 14 dage efter påkrav.

§ 4 Bestyrelse

Bestyrelsen er på fem medlemmer. Ved den ordinære generalforsamling er skiftevis to og tre medlemmer på valg. Efter første år a og b. Efter det andet år c, d og e og så fremdeles. Første gang afgøres valgmodus ved lodtrækning. Desuden vælges en suppleant til bestyrelsen samt en revisor og en revisorsuppleant. Disse er på valg hvert år. For alle hverv og poster gælder det, at genvalg kan finde sted.

§ 5 Bestyrelsens virke

Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valgene på generalforsamlingen og vælger ud fra dets midte formand, kasserer og sekretær. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved tre medlemmers fremmøde. Sekretæren fører referater samt vedtagelser på bestyrelsesmøder og generalforsamlinger til protokols samt registrerer og fører kontrol med de indkøbte værker og deres fordeling. Beslutninger træffes ved stemmeflerhed.

§ 6 Kontingent

Kontingent opkræves en gang årligt umiddelbart efter generalforsamlingen. Alle medlemmer får et lod til den årlige udlodning af kunstværker.

§ 7 Regnskab og hæftelse

Regnskabsåret følger kalenderåret. Første regnskab løber fra stiftelsen til 31.12.2010 Foreningen er selvejende og hæfter alene med sin formue.

§ 8 Ordinær generalforsamling

Afholdes en gang årligt og senest inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker senest 14 dage før den givne dato. Indkaldelse sker ved elektronisk fremsendelse af dagsorden m.v.

§ 9 Dagsorden for den årlige generalforsamling

1) Valg af dirigent 2) Bestyrelsens årsberetning 3) Foreningens reviderede regnskab ved kassereren 4) Fastsættelse af kontingent 5) Forslag fra medlemmer og bestyrelse 6) Valg af bestyrelsesmedlemmer 7) Valg af suppleant 8) Valg af revisor og revisorsuppleant 9) Evt.

§ 10 Årlig udlodning

Sker umiddelbart efter den årlige generalforsamling efter følgende regler: Hvert medlem modtager årligt et lod. Der trækkes lod blandt alle lodder. Det første udtrukne lod vælger blandt de indkøbte kunstværker som nummer 1, det næste lod vælger som nummer 2 osv. Når et medlem har fået udtrukket sit lod bortfalder alle dennes eventuelle øvrige lodder. Udtrækkes et medlems lod ikke overgår dette lod sammen med et nyt lod, således at dette medlem ved næste års udlodning har to lodder, og så fremdeles. Det skal kun være muligt at deltage i udlodning af indkøbte kunstværker, hvis man er fysisk tilstede ved generalforsamlingen. Indkøbte kunstværker til udlodning kan beses på dagen for generalforsamlingen.

§ 11 Forslag

Forslag til behandling på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

§ 12 Afstemningsregler

Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindeligt stemmeflertal. Hvert medlem har 1 stemme. Vedtægtsændringer kræver dog et flertal på ¾ af de fremmødte medlemmers stemmer.

§ 13 Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel og skal ske når mindst 20 % af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal finde sted senest tre uger efter begæringens fremsættelse.

§ 14 Foreningens opløsning

Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i den anledning indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For denne gælder de samme regler for beslutningsdygtighed som gælder for vedtagelse af vedtægtsændringer. Den ekstraordinære generalforsamling træffer afgørelse om afvikling. Den på opløsningstidspunktet eventuelle foreningsformue anvendes til køb af kunst til udlodning blandt medlemmerne.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling, den 4.11.2009 og senest ændret den 16.3.2016.

 

Ellen Lind       Esther Hartung       Mie Bach

Ole Kock Jensen       Werner Jensen

bottom of page